Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Schotenhof te Prinsenbeek.

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Breda

Geplaatst op Lokaalnieuwsprinsenbeek.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Prinsenbeek
  2. Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Schotenhof te Prinsenbeek.

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Z2023-005655 d.d. 20 december 2023   Burgemeester en wethouders van Breda   Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;   Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.   Overwegende: Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Uit het oogpunt van: • Het verzekeren van de veiligheid op de wegen • Het beschermen van de weggebruikers en passagiers   Is het gewenst om Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen in de Schotenhof ter hoogte van huisnummer 25 te Prinsenbeek. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Verkeersplan Schotenhof gpp’.   Motivering Er is verzocht om een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen in de Schotenhof te Prinsenbeek. De aanvrager voldoet aan de eisen zoals opgenomen in artikel 2 van de ‘Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Breda 2019’, om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats. Daarbij is met name van belang dat de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart in bezit heeft en niet beschikt over een eigen parkeervoorziening. Daarom is het gewenst om één openbare parkeerplaats in de Schotenhof te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats. Uitgangspunt voor een gehandicaptenparkeerplaats is dat deze zo dicht mogelijk bij de woning van de aanvrager wordt aangelegd. De bestaande parkeersituatie in de Schotenhof is op de rijbaan langs het trottoir parkeren. De dichtst bijgelegen plaats die in aanmerking komt is de plaats zoals aangegeven op de bijgevoegde situatietekening. Op de rijbaan langs het trottoir wordt een gehandicaptenparkeerplaats aangelegd. Op de weg blijft ruim 4 meter vrij voor verkeer in twee richtingen. Dit belemmert niet de bruikbaarheid van de weg en de vrije doorgang voor het verkeer. Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op de voorgestelde locatie heeft geen negatief effect op de doelmatigheid, doorstroming en verkeersveiligheid van de weg. Andere parkeerplaatsen in de straat liggen op grotere loopafstand vanaf de woning van de aanvrager en bovendien direct voor andere woningen. Het reserveren van een andere parkeerplaats dan de nu gekozen parkeerplaats zal dan ook niet kunnen leiden tot een zelfde of beter resultaat. Overige weggebruikers mogen geen gebruik meer maken van de betreffende parkeerplaats omdat deze voor een specifieke gebruiker wordt gereserveerd. Het college geeft hiermee uitvoering aan vastgesteld beleid met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken. Door het reserveren van deze parkeerplaats mag hier enkel nog het voertuig met het kenteken dat op het onderbord vermeld staat op deze parkeerplaats geparkeerd worden. Het bord E6 ‘gehandicaptenparkeerplaats’ met een onderbord met daarop het kenteken van de auto van de rechthebbende van de parkeerplaats wordt bij de betreffende parkeerplaats geplaatst. Een en ander zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘Verkeersplan Schotenhof gpp’. Indien een van de redenen zich voordoen zoals opgenomen in artikel 4 en 5 van de ‘Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Breda 2019’ wordt de parkeerplaats op kenteken opgeheven.   Belangenafweging Het college heeft het speciale belang van de aanvrager, om zo dicht mogelijk bij de eigen woning te kunnen parkeren, laten prevaleren boven de belangen van overige weggebruikers om op de betreffende parkeerplaats te mogen parkeren. Het reserveren van één parkeerplaats is niet onevenredig nadelig voor andere bewoners, gezien er sprake is van een woonstraat waar met name bewoners parkeren. Dit verandert niet als gevolg van deze verkeersmaatregel en hierdoor gaat geen extra parkeerdruk ontstaan.   Bij de positie van de gehandicaptenparkeerplaats is rekening gehouden met de ligging ten opzichte van de woning van aanvrager, zodanig dat dit geen of nauwelijks hinder geeft voor de overige bewoners. Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.   Gehoord Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland-West-Brabant.   Besluiten I.Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen in de Schotenhof ter hoogte van huisnummer 25 te Prinsenbeek en in verband hiermee het bord E6 ‘gehandicaptenparkeerplaats’ met het onderbord OB309 ‘kenteken’ van de auto van de rechthebbende van de parkeerplaats, bij de betreffende parkeerplaats te plaatsen.   II.Een en ander overeenkomstig tekening ‘Verkeersplan Schotenhof gpp’, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.   III.De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 20 december 2023.     Breda, 20 december 2023.   Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Breda, namens dezen,   J.C. van Westenbrugge, Hoofd afdeling Veiligheid en Leefomgeving       Ter inzage Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen via telefoonnummer 14 076.   Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.   Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: a. naam en adres; b. de dagtekening; c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is: Verkeersbesluit ‘Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Schotenhof te Prinsenbeek; d. de gronden van het bezwaar. U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.         Bijlage onderdeel uitmakend van di t besluit Tekening ‘Verkeersplan Schotenhof gpp’.

Unknown

 Lokaalnieuwsprinsenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwsprinsenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Prinsenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Prinsenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.