STAATSCOURANTBesluit inzake Aanmerkelijke marktmacht Huisartsenpraktijk PrinsenbeekIndienen zienswijze door belanghebbenden

Bekendmaking voor Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid in Nederlandse Zorgautoriteit

Geplaatst op Lokaalnieuwsprinsenbeek.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen prinsenbeek
  2. STAATSCOURANTBesluit inzake Aanmerkelijke marktmacht Huisartsenpraktijk PrinsenbeekIndienen zienswijze door belanghebbenden

Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen zelfstandig bestuursorgaan

Op 4 september 2012 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) op grond van artikel 48 Wet marktordening Gezondheidszorg (hierna: Wmg) een voorgenomen besluit genomen inzake Aanmerkelijke Marktmacht van Huisartsenmaatschap Prinsenbeek en de individuele huisartsen die de economische eenheid Huisartsenmaatschap Prinsenbeek vormen (hierna: Huisartsenpraktijk Prinsenbeek). Dit voorgenomen besluit houdt in: I. De NZa legt op grond van artikel 48 lid 1 sub a Wmg aan Huisartsenpraktijk Prinsenbeek de verplichting op om door de NZa te bepalen categorieën van informatie aan door de NZa te bepalen categorieën van belanghebbenden op een door de NZa te bepalen wijze bekend te maken (transparantieverplichting). Concreet is Huisartsenpraktijk Prinsenbeek gehouden om richting haar patiënten transparant te zijn over verwijzingen naar apotheken. II. De NZa legt op grond van artikel 48 lid 1 sub b Wmg aan Huisartsenpraktijk Prinsenbeek de verplichting op om bij de levering van door de NZa te bepalen diensten, de afnemers van die diensten in gelijke gevallen gelijk te behandelen (non-discriminatieverplichting). Concreet mag Huisartsenpraktijk Prinsenbeek geen ongeoorloofd onderscheid maken tussen (internet)apotheken, zoals het uitsluiten van doorverwijzing naar bepaalde apotheken. III. Deze verplichtingen gelden voor de duur van drie jaar en vangen aan op de datum waarop dit besluit bekend zal worden gemaakt aan partijen. Belanghebbenden ex artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht kunnen een schriftelijke dan wel mondelinge zienswijze afgeven over het ontwerp van het te nemen besluit. De termijn hiervoor is zes weken en vangt aan op dinsdag 18 september 2012 en sluit op maandag 29 oktober 2012. Dit houdt in dat het mogelijk is het dossier in te zien en een zienswijze in te dienen. Het ontwerp van het te nemen besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zullen gedurende deze periode tijdens reguliere openingstijden ter inzage liggen bij: De Nederlandse Zorgautoriteit Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Belanghebbenden kunnen een afspraak maken om het ontwerp van het te nemen besluit en de daarop betrekking hebbende stukken in te zien. U dient hiervoor contact op te nemen met het secretariaat van de Directie Toezicht en Handhaving (toezicht@nza.nl of (030) 296 89 94). Bij het indienen van schriftelijke zienswijzen worden belanghebbenden verzocht dit zowel per post als per e-mail te doen onder vermelding van het onderwerp ‘Besluit ex artikel 48 Wmg, Huisartsenpraktijk Prinsenbeek.’ Postadres: De Nederlandse Zorgautoriteit, ter attentie van ‘Directie Toezicht en Handhaving’, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. E-mailadres: toezicht@nza.nl. De NZa verzoekt u aan te geven of uw zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat in de zin van de Wet openbaarheid bestuur (Wob), en zo ja, om gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de Directie Toezicht en Handhaving (toezicht@nza.nl of (030) 296 89 94).

Unknown

 Lokaalnieuwsprinsenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwsprinsenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Prinsenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Prinsenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.