STAATSCOURANTBesluit inzake Aanmerkelijke marktmacht Huisartsenpraktijk Prinsenbeek, Nederlandse Zorgautoriteit

Bekendmaking voor Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid in Nederlandse Zorgautoriteit

Geplaatst op Lokaalnieuwsprinsenbeek.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen prinsenbeek
  2. STAATSCOURANTBesluit inzake Aanmerkelijke marktmacht Huisartsenpraktijk Prinsenbeek, Nederlandse Zorgautoriteit

Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen zelfstandig bestuursorgaan

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op grond van artikel 48 Wet marktordening Gezondheidszorg (Wmg) een besluit genomen inzake Aanmerkelijke Marktmacht van Huisartsenmaatschap Prinsenbeek en de individuele huisartsen die de economische eenheid Huisartsenmaatschap Prinsenbeek vormen (hierna: Huisartsenpraktijk Prinsenbeek). Dit besluit is op 11 juli 2013 aan de Huisartsenpraktijk Prinsenbeek bekendgemaakt door toezending van het besluit aan de Huisartsenpraktijk Prinsenbeek. Dit besluit houdt in: I. De NZa legt op grond van artikel 48 lid 1 sub a Wmg aan Huisartsenpraktijk Prinsenbeek de verplichting op om door de NZa te bepalen categorieën van informatie aan door de NZa te bepalen categorieën van belanghebbenden op een door de NZa te bepalen wijze bekend te maken (transparantieverplichting). Concreet is Huisartsenpraktijk Prinsenbeek gehouden om richting haar patiënten transparant te zijn over verwijzingen naar apotheken. II. De NZa legt op grond van artikel 48 lid 1 sub b Wmg aan Huisartsenpraktijk Prinsenbeek de verplichting op om bij de levering van door de NZa te bepalen diensten, de afnemers van die diensten in gelijke gevallen gelijk te behandelen (non-discriminatieverplichting). Concreet mag Huisartsenpraktijk Prinsenbeek geen ongeoorloofd onderscheid maken tussen (internet)apotheken, zoals het uitsluiten van doorverwijzing naar bepaalde apotheken. III. Deze verplichtingen gelden voor de duur van drie jaar en vangen aan op de datum waarop dit besluit bekend is gemaakt aan Huisartsenpraktijk Prinsenbeek. Ingevolge artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zal de NZa het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken (het dossier) ter inzage leggen ten kantore van de NZa. Het dossier kan enkel ingezien worden door belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb. De termijn voor inzage van het dossier is zes weken en vangt aan op de dag van publicatie van dit bericht in de Staatscourant. Het besluit en het dossier zullen gedurende deze periode ter inzage liggen bij: De Nederlandse Zorgautoriteit Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Belanghebbenden kunnen een afspraak maken om het Besluit en de daarop betrekking hebbende stukken in te zien. U dient hiervoor contact op te nemen met het secretariaat van de Directie Toezicht en Handhaving van de NZa (toezicht@nza.nl of (030) 296 81 65).

Unknown

 Lokaalnieuwsprinsenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwsprinsenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Prinsenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Prinsenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.